PLA D’INACCIÓ MUNICIPAL I TAL DIA FARÀ UN ANY QUE DIUEN…

En el ple del passat mes de novembre em va tocar defensar el posicionament de la CUP Torelló – Som Poble respecte el Pla d’Acció Municipal, d’ara en endavant PAM. És en aquest document estratègic on l’equip de govern especifica quins són els objectius a assolir durant el mandat i a través de quines accions es materialitzaran. Si la memòria no em falla aquesta és una de les intervencions més llargues que he fet mai com a regidor, potser fins i tot la més llarga, però malgrat això no es va merèixer ni una replica per part de l’Alcalde que és qui va defensar la posició del govern. Passivitat i inacció com a resposta. Segurament hauria d’estar-hi acostumat, però la veritat és que encara em sorprèn la desconsideració política i periodística amb que s’aborden els escasos debats d’estricta política municipal que hi ha al consistori torellonenc. A uns només els interessen els titulars i d’altres no van més enllà de la gestió grisa. Així doncs, per posar-hi un contrapès i perquè crec que la feina que vàrem fer com a grup s’ho val, he pensat fer pública la nostra intervenció en ple del 24 d’octubre de 2016:

«Volem començar la nostra intervenció reivindicant la importància que té sotmetre a debat i per tant a coneixement públic, el Pla d’Acció Muncipal dissenyat per l’equip de govern de l’Ajuntament de Torelló. Com a exercici de transparència i de govern obert, aquest és un document absolutament necessari perquè la ciutadania i l’oposició política tinguin un marc de referència que els permeti avaluar la coherència i compromís de les accions del govern municipal. Per tant doncs i d’entrada enhorabona per la iniciativa malgrat que també els hem de dir que per nosaltres arriba tard. I arriba tard perquè entenem que el PAM respon al programa polític que les diferents opcions defensem i presentem durant les conteses electorals, i per tant la seva definició s’hauria pogut fer molt abans. Seria comprensible cert retard si el pla estigués més treballat, si incorporés per exemple una recopilació de dades a mode d’introducció que ens dibuixés el que és el Torelló d’avui, o si es fes una diagnosi de les diferents àrees tractades, però no és el cas.

Tempos a banda però, i tal i com dèiem, aquest pla diu molt de quines són les prioritats polítiques de l’equip de govern de CIU i FEM, i és obvi que aquestes no són les nostres. Evidentment que coincidim amb diferents accions previstes en aquest pla, però no és menys veritat que xoquem frontalment amb d’altres que per a nosaltres són línies vermelles que fan impossible que hi votem a favor.

El compromís que el nostre grup va adoptar per aquest mandat amb la ciutadania de Torelló es troba recollit en el programa polític que vàrem defensar durant les últimes eleccions locals, un document que des d’aleshores és permanentment consultable a través del nostre web com a mostra del nostre compromís amb la transparència. Aquest és doncs, i entre cometes, el nostre PAM i és al que ens devem. Com que no ens espanten determinades supersticions, en aquest document hi definim exactament 13 punts estratègics, punts que si avui nosaltres ocupéssim responsabilitats de govern de ben segur es trobarien definits en el PAM.

Quins són aquest punts? En primer lloc la remunicipalització del servei d’aigua, un aspecte que en el PAM que avui es sotmet a debat brilla per la seva absència malgrat de ben segur serà una de les decisions més importants del mandat. De fet, a hores d’ara, ni tan sols sabem quina és la posició de l’equip de govern respecte aquest tema.

També parlem de pla contra la desnutrició per garantir que tothom tingui accés una dieta equilibrada i perquè es cobreixin les necessitats bàsiques alimentaries dels més desafavorits. Esperem que en aquest sentit siguem capaços d’arribar a trobar un punt d’unió amb vostès pel que fa al punt 3.3.2 d’aquest pla, objectiu que parla d’impulsar un grup de treball per replantejar l’actual sistema de recursos municipals adreçats a la pobresa alimentària, els ajuts per a l’escolarització, la pobresa energètica, fen-t’ho tot plegat de la mà de les entitats socials. Entre tant però, la realitat és que només cal posar esment al pes que l’eix social té en aquest pla per adonar-se que vostès sobretot posen l’accent en les pedres i no en les persones. De fet, que les primeres actuacions definides en el pla siguin de l’àrea d’urbanisme per a nosaltres és clarament significatiu. Per a nosaltres, primer la gent, sempre, també sobre el paper.

El següent punt és la tarifació social, aquella expressió o polítiques que en campanya en parlàvem molt pocs i que ara està en boca de tothom. Ho celebrem, de veritat que ho celebrem, i molt. Malgrat que en el seu pla només es cita una vegada lligant-ho a les tarifes del bus per a nosaltres ja és un victòria. Clarament insuficient, però una victòria. Afavorir l’accés de tota la ciutadania als serveis municipals amb igualtat d’oportunitats adaptant els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies, i establir preus variables d’acord amb el nivell de renda per els usuaris, és per a nosaltres un objectiu prioritari. Qui més té més paga, perquè un dia aquest algú pot veure’s en una situació de vulnerabilitat.

No se’ns enfadin, però per a nosaltres el seu eix de participació fa riure. De veritat que el model són enquestes com la que s’ha fet per Festa Major on hi participen 50 persones i on és impossible extreure’n cap conclusió clara? Això és el que vostès entenen per participació? Per nosaltres és una altra cosa. Exemples de menyspreu cap a la ciutadania com el que s’ha donat en el procés participatiu del Barri de Montserrat, l’únic que fan és generar desconfiança envers aquesta institució. Com també ho fan les traves que es posen mitjançant un ROM que exclou l’oposició d’òrgans com les juntes de govern o impedeixen la presència de persones que no siguin membres d’aquest consistori en determinades comissions. O el fet que tombin mocions com la que nosaltres vàrem presentar el passat mes de juny per fer possibles uns pressupostos participatius, una moció que pretenia donar veu i vot a la ciutadania perquè pogués ajudar a definir les prioritats i la distribució dels recursos econòmics. Tot això fa que no ens els puguem creure en aquest aspecte, per a nosaltres, clarament, necessiten millorar.

També en el nostre “PAM” parlem de distribució equilibrada de l’alumnat assegurant la transparència en l’adjudicació de places de necessitats educatives especials. Aquest aspecte és especialment sensible per a la responsabilitat social que comporta per a les escoles i per això ens agrada veure que el seu PAM recull la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització en el punt 2.4.2.

Discrepem radicalment de la seva política d’equipaments. De tots és sabut el que en pensem de la Sala Polivalent, i som perfectament conscients que en aquest Consistori estem sols defensant aquesta posició. Però això no treu que el nostre posicionament sigui clar i ferm. Per a nosaltres és prioritari fixar les necessitats reals d’ús dels equipaments municipals actuals i donar-hi resposta ordenant-los. Per a nosaltres no calia invertir en cap altre gran equipament perquè entenem que els actuals no estan plenament aprofitats.

També, el nostre programa polític defineix clarament la nostra voluntat de posar fre al creixement desmesurat. La manera de fer-ho és a través de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal i en això tampoc hi sabem veure cap compromís en aquest PAM.

Pel que fa a la transparència comencem a endevinar certa voluntat de portar accions interessants en aquest aspecte, però no és menys cert que ens preocupen els vetos que per part seva han aplicat a la rendició de comptes. Antecedents com el bloqueig a la moció que vàrem presentar el passat mes de juny per tal que es pogués fer un bon seguiment i control de l’aplicació dels acords inclosos a les mocions aprovades en aquest ple, no és cap bon auguri. Com tampoc ho és que ERC hagués de denunciar que les intervencions de l’oposició no es recullen en el portal de transparència del nostre ajuntament. Tenint en compte aquests precedents, han d’entendre que ens preocupi veure en què es tradueix el compromís manifestat en aquest pla que expressa la voluntat que la ciutadania pugui, en el seu moment, avaluar el seu grau de compliment. Per altra banda ens fa por que els seus objectius de transparència no tinguin com a única finalitat complir la llei, ja que no sabem veure per enlloc que es defineixin polítiques actives d’alfabetització en informació pública enfocades al govern obert i l’apoderament cívic.

Igualment les seves prioritats socials i culturals són per nosaltres clarament insuficients, és per això que nosaltres defensem la necessitat d’augmentar, respecte l’últim exercici pressupostari del passat mandat, un 20% la partida econòmica destinada al benestar de les persones i un 10% a la de Cultura. Encara som lluny d’aquestes xifres.

Seguint amb cultura per a nosaltres continua sent prioritari definir un pla amb l’objectiu de crear necessitat de cultura com a mitjà de relació social, participació, diàleg i reflexió comuna, entenent-la com una eina d’aprofundiment democràtic i vertebració social. En aquest àmbit, ens sembla molt significatiu que el Carnaval no aparegui ni tan sols esmentat malgrat la crisi viscuda i entenent que encara no hem assegurat ni consolidat el projecte i per tant el seu futur. Per nosaltres també és preocupant que no es tingui en compte la cultura alternativa o de petit format que col·lectius com La Vàlvula o el Festival Emergent Torelló continuen portant a terme gairebé de manera miraculosa.

Pel que fa urbanisme ens ha sorprès molt veure que la conservació i manteniment del clavegueram no es cita en aquest pla. Com tots els grups d’aquest consistori nosaltres vàrem definir aquesta necessitat com a estratègica en el nostre programa polític, per nosaltres ho continua sent i per això la trobem a faltar. Sabem que s’estan fent actuacions, no volem fer entendre el contrari, per això encara ens sorprèn més que no es citin en aquest PAM.

La primera gran notícia d’aquest mandat, l’expulsió per vies democràtiques de les opcions xenòfobes i populistes d’aquest consistori no ens pot fer baixar la guàrdia davant la intolerància. Per això els convidem a que es facin seva la nostra proposta de vertebrar una xarxa activa antirumors, que d’acord amb el teixit associatiu, ajudi a desmentir falsedats populistes i interessades envers determinats col·lectius. Aquesta proposta seria un acció que es podria concretar en el marc del Pla de Diversitat, Ciutadania i Convivència que anomenen en el punt 3.1.3.

Finalment per a nosaltres continua pendent recuperar la gestió directa de l’Àrea Bàsica de Serveis Social del municipi i de totes les seves competències. Més enllà de les xifres o dels habitants, cal valorar el treball realitzat, la proximitat i el coneixement dels usuaris. Aquesta autonomia dels serveis socials tampoc és una prioritat per a vostès, mentre que per a nosaltres és un cavall de batalla al qual no hem ni podem renunciar-hi.

Més enllà d’aquests 13 punts estratègics que per nosaltres continuen sent prioritaris i que despleguem en un programa d’actuacions que supera amb escreix, pel que fa al número i a concreció, el PAM que ens presenten avui, podríem també haver fet un plantejament de tractar punt a punt les accions definides per vostès. Si ho haguéssim fet, com ja he recalcat el principi, haguéssim trobat punts de coincidència com ara les actuacions que s’han fet al carrer Giravolt, les que es preveuen al Passatge paral·lel al riu Ges o en l’aparcament previst pels usuaris del tren al carrer Pirineus. Però també haguéssim trobat desavinences com les que he anat citant en la meva intervenció, o d’altres que no he anomenat però que han sortit de forma recurrent en aquest ple com ara l’espai dones o la Ludoteca que hem perdut pel camí en favor de la política de les pedres. Igualment, podríem llegir entre línies i adonar-nos del pes que el pla de Barris té en bona part de les actuacions d’aquest PAM, un pla de Barris que hores d’ara ja té data de caducitat i que caldrà veure fins on pot arribar tan a nivell econòmic com d’actuacions.

En conclusió doncs, el nostre grup votarà en contra d’aquest Pla d’Acció Municipal perquè les nostres prioritats són clarament unes altres. Malgrat aquest vot i les diferències ideològiques i polítiques que ens separen de l’equip de govern, nosaltres continuarem fent propostes a aquest consistori i continuarem recolzant-ne d’altres presentades per la resta de grups, també de l’equip de govern, si entenem que són d’interès general i no contravenen els nostres principis.

Moltes gràcies».

I tal dia farà un any que diuen…

pam

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s